Warunki przewozu

REGULAMIN PRZEWOZU firmy P.W. POLONIA TRANSPORT
obowiązuje od dnia 15.11.2011r.


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1.1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 prawa przewozowego, który określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i rzeczy.

1.2. Postanowienia regulaminu stosuje się do licencjonowanych autokarowych międzynarodowych przewozów pasażerskich wykonywanych przez firmy partnerskie - Przewoźników, wymienionych w obowiązującym rozkładzie jazdy.

1.3. Sprzedaż biletów jest prowadzona w sieci agentów POLONIA TRANSPORT.

1.4. Niezbędne informacje dotyczące podróży (tj. przebieg trasy danej linii, miejsca ewentualnych przesiadek na trasie i inne) zawiera aktualny rozkład jazdy POLONIA TRANSPORT, dostępny w biurach sprzedaży biletów oraz na stronie internetowej POLONIA TRANSPORT.

1.5. Podstawowe określenia użyte w regulaminie określenia należy rozumieć:
1. POLONIA TRANSPORT firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "POLONIA TRANSPORT" Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu, 22-400 Zamość, ul. Hrubieszowska 12;
2. Przewoźnik - firma wykonująca przewóz autokarem pasażerów na podstawie licencji na wykonywanie przewozu osób;
3. Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego biletu;
4. Bilet - dokument upoważniający do przejazdu oznaczonej w nim osoby na wskazanej trasie, w określonym terminie oraz za określoną cenę za przejazd;
Bilet internetowy - dokument nakładu POLONIA TRANSPORT nabyty i wydrukowany przez Klienta za pośrednictwem strony www.poloniatransport.pl. lub ze strony upoważnionego agenta, upoważniający do przejazdu oznaczonej w nim osoby na wskazanej trasie, w określonym terminie oraz za określoną cenę za przejazd;
5. Bagaż - rzeczy zabierane przez podróżnego do autokaru;
6. Linia - międzynarodowe połączenie autokarowe wykonywane przez przewoźników na podstawie zezwolenia wydanego przez właściwe władze administracyjne;
7. Rozkład jazdy - wydawnictwo informacyjne zawierające podstawowe informacje o trasach linii, terminach i miejscu odjazdu autokarów oraz inne informacje niezbędne dla prawidłowego korzystania z usług przewozowych;
8. Cennik - aktualne ceny biletów za przejazd na trasach objętych rozkładem jazdy, informacje o stosowanych zniżkach i opłatach bagażowych.2. PRZEWOŹNIK.

2.1. Przewoźnik jest zobowiązany do:
1. zrealizowania przewozu Pasażera i jego bagażu na trasie określonej w bilecie,
2. zapewnienia Pasażerom odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi.
3. zapewnienia zastępczego środka transportu w przypadku przerwania jazdy na skutek awarii autobusu i niemożności kontynuowania jazdy;

2.2. Przewoźnik podejmuje się dołożyć wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy.
Godziny wyjazdu i przyjazdu wykazane w rozkładach jazdy mogą ulec zmianie, nie są objęte gwarancją i nie stanowią części umowy przewozu.

2.3. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (np. zamknięcie granic, żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych lub odpraw i kontroli celnych, opóźnienia lub odwołania promów, przejazdu tunelem itp.), ani wynikające z nich dalsze, bliżej nieokreślone skutki.

2.4. W razie konieczności Przewoźnik może zmieniać kolejnych wykonawców usługi przewozu, dokonać zmiany autokaru oraz może, w sytuacjach wyjątkowych, zmienić lub pominąć miejsca zatrzymania uwidocznione w bilecie lub rozkładach jazdy.

2.5. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w autokarze lub odmówić dalszego przewozu bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku, gdy Pasażer:
1. nie przestrzega warunków umowy przewozu,
2. znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np.: narkotyki, itp),
3. znajduje się w stanie wskazującym na to, że jest on chory, a skutki tej choroby mogą zagrażać współpasażerom,
4. zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów,
5. nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych, bądź też nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne,
6. przewozi towary, które ze względu na ilość lub rodzaj wymagają dłuższej odprawy granicznej i tym samym mogą powodować opóźnienia w odprawie autokaru na granicy.

2.6. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu oraz zatrzymania biletu osoby, która weszła w jego posiadanie w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem bądź przepisami Przewoźnika lub która nie jest w stanie udowodnić, że jest osobą, której dane osobowe zostały wpisane na bilecie.3. PASAŻER.

3.1. Pasażer jest zobowiązany do:
1. posiadania ważnego biletu, dokumentu upoważniającego do przekroczenia granicy (paszportu) oraz innych wymaganych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych dla odbycia podróży.
2. przybycia na miejsce odprawy podróżnych, na przystanek, co najmniej na 15 minut przed planowanym odjazdem autokaru,
3. okazania przy odprawie ważnego i właściwego biletu uprawniającego do przejazdu;
4. złożenia bagażu do luków bagażowych po wniesieniu opłaty za bagaż dodatkowy,
5. stosowania się do poleceń załogi autokaru,
6. okazywania, na wezwanie uprawnionych służb granicznych i celnych wymaganych dokumentów, a na wezwanie uprawnionych kontrolerów biletu oraz biletu bagażowego.

3.2. O ile przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży nie stanowią inaczej, dzieci do ukończenia 16 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej tj. rodzica, opiekuna prawnego lub innej osoby dorosłej pod warunkiem posiadania przez nią notarialne udzielonej zgody przez rodziców lub opiekuna prawnego.
W wieku powyżej 16 lat dzieci mogą podróżować samodzielnie, muszą jednak posiadać dokument Upoważnienie do przewozu osoby niepełnoletniej POLONIA TRANSPORT, podpisany przez rodziców bądź opiekuna prawnego. Dokument ten jest wystawiany i wydawany, wraz z biletem przez sprzedawcę.
W przypadku biletu internetowego Upoważnienie do przewozu osoby niepełnoletniej powyżej 16 roku życia POLONIA TRANSPORT wystawiane i wydawane jest przez załogę autokaru podczas odprawy związanej z przyjmowaniem pasażera na pokład pojazdu.

3.3. Fakt nie przybycia Pasażera na miejsce odprawy podróżnych, na przystanek, najpóźniej o godzinie wyznaczonej w rozkładzie jazdy na odjazd autokaru jest równoznaczny z rezygnacją z przejazdu.

3.4. W przypadku, gdy autokar jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa Podróżny jest zobowiązany do ich zapięcia i używania zgodnie z przeznaczeniem.

3.5. Na pokładzie autokaru obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.

3.6. W trakcie przerw w podróży Pasażer ma obowiązek przestrzegać wyznaczonego uprzednio czasu zakończenia przerwy i nie powodować przez swoje zaniedbanie konieczności wszczynania poszukiwań bądź opóźnień w odjeździe.

3.6a. Przewoźnik nie odpowiada za skutki wynikłe ze spóźnienia pasażera na odjazd po wyznaczonym czasie przerwy.

3.7. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie to obejmuje jedynie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w autokarze. Wszelkie zdarzenia losowe powodujące jakiekolwiek szkody, powstałe poza autokarem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.

3.8. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi i innym pasażerom.

3.9. W przypadku kiedy pasażer z powodu nie przestrzegania przepisów paszportowych, celnych dewizowych lub innych zostanie zatrzymany przez odpowiednie służby, co powoduje opóźnienie przejazdu, przewoźnik ma prawo odjechać bez pasażera - zgodnie z przewidzianym rozkładem jazdy4. BILET.

4.1. Dokumentem uprawniającym do przejazdu autokarami jest ważny bilet wraz z dokumentem tożsamości uprawniającym do przekraczania granic oraz dokumentem potwierdzającym zasadność przyznanej zniżki.

4.1a. W przypadku braku dokumentów, umożliwiających weryfikację w trakcie odprawy biletowej lub kontroli prawidłowość udzielonych zniżek, pobierana jest dopłata do wysokości biletu normalnego.

4.2. Dokonanie zakupu biletu POLONIA TRANSPORT oznacza zawarcie umowy na przewóz, której stronami są Pasażer i Przewoźnik, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem przewozu

4.3. Bilet zakupiony u agenta POLONIA TRANSPORT jest wystawiany przez tego agenta w jego punkcie sprzedaży.

4.4. Rodzaje biletów:
1. bilet jednostronny - jest to bilet z określoną datą wyjazdu upoważniający do przejazdu w jedną stronę od miejsca rozpoczęcia podróży do miejsca jej zakończenia;
2. bilet dwustronny zamknięty (datowany) - jest to bilet upoważniający do przejazdu w obydwie strony z określonymi datami wyjazdu w obu kierunkach.
3. bilet dwustronny typu "open" - jest to bilet upoważniający do przejazdu w obydwie strony bez określonej daty powrotu, datę wyjazdu powrotnego określa posiadacz biletu w dowolnie przez siebie wybranym terminie. Termin podróży powrotnej winien być zgłoszony we wskazanym przez POLONIA TRANSPORT miejscu. Rezerwacja na dany termin dokonywana będzie w miarę dostępnych miejsc w autobusie.
4. Bilet dwustronny zamknięty (datowany) i typu "open" jest ważny przez okres 12 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia pierwszej podróży, wpisanej do biletu. Odstępstwa od tej reguły publikowane są w obowiązującym rozkładzie jazdy danej linii.

4.5. Bilet dla zachowania swojej ważności powinien zawierać:
* imię i nazwisko okaziciela legitymującego się nim podczas podróży,
* określenie trasy podróży oraz datę jej rozpoczęcia,
* nazwę przewoźnika - sprzedawcy,
* kwotę opłaconą za bilet,
* podstawę do udzielonej zniżki
Dodatkowo bilet zakupiony u agenta powinien być oznaczony pieczątką biura (agenta), w którym dokonano zakupu.
Bilet nie jest fakturą VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług. Na żądanie pasażera faktura VAT wystawiana jest przez Polonię Transport po podaniu nr biletu i danych niezbędnych do wystawienia faktury.

4.6. Jeżeli bilet został wystawiony według taryfy specjalnej, posiadającej ograniczenia dotyczące trasy, dat i przewoźników na poszczególnych odcinkach podróży, to przy dokonywaniu lub zmianie rezerwacji Pasażer winien poinformować POLONIA TRANSPORT lub agenta, że jest to bilet z taryfą specjalną. Niedopełnienie tego wymogu może spowodować pewne niedogodności, powstanie dodatkowych kosztów, a w szczególnych przypadkach utratę ważności biletu

4.7. Kupujący bilet zobowiązany jest do weryfikacji poprawności danych na nim zawartych oraz sprawdzenia ilości odcinków upoważniających do zrealizowania przejazdu.

4.8. Zmiany w bilecie.
1. Wszelkie zmiany dotyczące biletu można dokonywać w miejscu jego wcześniejszego zakupu, u agentów POLONIA TRANSPORT, w zagranicznych biurach współpracujących, zaś w szczególnych przypadkach w Centralnej Rezerwacji POLONIA TRANSPORT.
2. Zmianie nie podlega zmiana nazwiska w bilecie. Zmiana nazwiska w bilecie może nastąpić tylko w dniu zakupu biletu w biurze, które dokonało sprzedaży, po uzyskaniu zgody przewoźnika.
3. Zmiana terminu podróży może być dokonana najpóźniej na jeden dzień roboczy przed oznaczoną datą wyjazdu.
4. Wszelkie zmiany w bilecie powinny być opatrzone pieczęcią i podpisem agenta dokonującego zmian w bilecie. Niedopatrzenie przez pasażera tej formalności spowodować może utratę ważności biletu.
5. W dniu wyjazdu nie dokonuje się żadnych zmian w bilecie.
6. Opłaty związane ze zmianami w biletach wyszczególnione są w rozkładzie jazdy w miejscu dotyczącym danych linii i stronie www.poloniatransport.pl.

4.9. Jakiekolwiek zniszczenie biletu (zalanie, zgniecenie, itp.), w stopniu uniemożliwiającym jego jednoznaczne odczytanie powoduje utratę jego ważności.

4.10. W przypadku utraty biletu (zagubienia) uszkodzenia lub zniszczenia nie jest wystawiany duplikat.

4.11. Bilet POLONIA TRANSPORT zakupiony w biurze (u agenta) składa się z odcinków kontrolnych i okładki. Okładka stanowi integralną część biletu. Poszczególne odcinki biletu mogą być wyrywane jedynie przez uprawnione osoby.

4.12. Bilet zakupiony w biurze (u agenta) bez odpowiedniego odcinka kontrolnego, okładki, uszkodzony lub zniszczony jest nieważny.5. BAGAŻ.

5.1. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą nieodpłatnie 2 sztuki bagażu:
* jedną sztukę bagażu podstawowego o wadze do 25 kg i łącznych wymiarach 190 cm (wysokość + szerokość + długość), przewożonego w luku bagażowym,
* jedną sztukę bagażu podręcznego o wadze do 5 kg, o ile warunki w aktualnym rozkładzie jazdy w miejscach dotyczących poszczególnych linii nie stanowią inaczej.

5.2. Bagaż podręczny powinien być w wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie bagażu pod siedzeniem lub na półce znajdującej się nad siedzeniem pasażera, jego rozmiary nie powinny utrudniać swobody podróży pozostałym pasażerom.

5.3. Bagaż przekraczający wyżej podane wymiary będzie traktowany jako bagaż dodatkowy i będzie mógł być przewieziony za dodatkową opłatą.

5.4. W miarę wolnych miejsc w luku bagażowym pasażer ma prawo zabrać za dopłatą drugą sztukę bagażu podstawowego, przy czym łączny ciężar dwóch sztuk bagażu nie może przekroczyć 35 kg, o ile warunki podane w rozkładzie jazdy dla poszczególnych linii nie stanowią inaczej.

5.5. Pasażer będący inwalidą ma prawo do bezpłatnego przewozu niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego (np. wózek inwalidzki, kule, itp.).

5.6. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w niniejszym regulaminie.

5.7. Zabrania się przewozu bagażu, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym podróżnym bądź przewoźnikowi oraz narażać podróżnych na niewygody.

5.8. O zabraniu bagażu dodatkowego decyduje każdorazowo załoga autobusu.

5.9. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaże znajdujące się poza lukiem bagażowym oraz za bagaż podręczny.

5.10. Każda sztuka bagażu przewożona w luku bagażowym powinna być oznakowana przez pasażera trwałą przewieszką z podanym nazwiskiem i adresem oraz paskiem bagażowym nadanym przez przewoźnika.

5.11. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów.

5.12. Przewoźnik w razie uzasadnionego podejrzenia może sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza wyżej wymienionych warunków (podstawa prawna - art. 23 ust. 3 prawa przewozowego).

5.13. Bagaż, którego nie można przypisać do konkretnej osoby, może zostać przez załogę autokaru usunięty z pojazdu.

5.14. Pasażer ponosi przed służbami granicznymi całkowitą odpowiedzialność za przewożony przez niego bagaż zasadniczy umieszczony w luku bagażowym i podręczny ulokowany w bezpośredniej bliskości zajmowanego miejsca w autobusie, tzn. przed, pod, obok lub za (w przypadku ostatniego rzędu) zajmowanym siedzeniem, a także na półce bagażowej nad siedzeniem oraz w swoich rzeczach osobistych.

5.15. Przewóz zwierząt w autokarze jest zabroniony.

5.16. Opłata za przewożony bagaż jest pobierana na podstawie banderoli bagażowej mocowanej do bagażu. Wysokości opłat za przewóz drugiego i następnego bagażu podstawowego podane są w rozkładzie jazdy i stronie internetowej Polonii Transport.6. REZERWACJA. Przedsprzedaż biletów.

6.1. Przedsprzedaż biletów możliwa jest najwcześniej 4 miesiące przed dniem planowanego wyjazdu w zależności od ustaleń na danej linii.

6.2. W sieci sprzedaży POLONIA TRANSPORT nie prowadzi się rezerwacji miejsc bez zakupu biletu.

6.3. Sprzedaży miejsc dokonuje się bez przydziału określonego numeru miejsca w autokarze. Miejsce w autokarze przydziela kierowca przy przyjęciu pasażera na pokład pojazdu po odprawie.

6.4. Dokładne informacje na temat miejsc rezerwacji dla biletów typu "open" zawarte są w rozkładzie jazdy w miejscu dotyczącym danej linii autobusowej , w punktach sprzedaży biletów POLONIA TRANSPORT, u załóg autobusów i na stronie internetowej Polonii Transport.7. ZWROT BILETU I ZWROT NIEWYKORZYSTANEGO POWROTNEGO KIERUNKU JAZDY DLA BILETU DWUSTRONNEGO.

7.1. Bilet zakupiony w biurze (u agenta) może być zwrócony w punkcie sprzedaży, w którym został zakupiony, pod warunkiem, że blankiet biletu nie jest uszkodzony, jest kompletny (posiada okładkę i kupony kontrolne) i dołączono do niego paragon z kasy fiskalnej (jeżeli sprzedaży dokonano przy użyciu kasy fiskalnej).

7.1.a Bilet internetowy może być zwrócony w biurze agenta, z którego strony internetowej dokonano sprzedaży. Podstawą zwrotu jest przedłożenie wydrukowanego biletu.

7.1.b. Zwrot biletu internetowego lub zwrot powrotu następuje w sposób określony przez biura z którego strony internetowej zakupiono bilet, na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
Dla biletów sprzedanych ze strony internetowej Polonii Transport zwrot biletu lub powrotu może nastąpić na podstawie pisemnego zgłoszenia w którym podano: imię nazwisko pasażera, datę wyjazdu, relację przejazdu, rodzaj zwrotu, nr transakcji, nr kodu (PIN).
Zgłoszenie należy przesłać faxem do Centralnej Rezerwacji w Zamościu lub z konta e-mail, które podano przy zakupie biletu elektronicznego.
Zwrot pieniędzy przy zapłacie kartą następuje na konto karty, przy przelewie z konta elektronicznego należy podać nazwę banku i pełny numer konta.
Dla banku zagranicznego należy podać dodatkowo Swift cod i IBAN.

7.2. Rezygnacja z przejazdu na podstawie biletu zakupionego w biurze sprzedaży (u agenta) lub biletu internetowego, z potrąceniem 10% ceny biletu, może nastąpić w terminie do jednego dnia roboczego przed datą wyjazdu.
Wyjątek stanowią grupy, dla których ustala się indywidualne zasady.

7.3. W przypadku nie wykorzystania powrotnego kierunku jazdy dla biletu dwustronnego, zwrotowi podlega różnica cen biletu dwukierunkowego i jednokierunkowego pomniejszona o 10% wartości, nie później jednak niż na 1 dzień roboczy przed datą powrotu.

7.4. Zwrotowi nie podlegają należności za odcinki tras krótsze niż przejazd w jedną stronę oraz w przypadkach, kiedy podróżnego usunięto z autokaru z jego winy.

7.5. Zwrotu biletu można dokonywać wyłącznie w okresie jego ważności. W przypadku zwrotu odcinka biletu datowanego na relację powrotną, konieczna jest adnotacja i pieczątka biura sprzedaży przyjmującego rezygnację.

7.6. Nie podlegają zwrotowi należności za:
1. bilet zniszczony w stopniu uniemożliwiającym identyfikacje biletu;
2. bilet zagubiony, skradziony;
3. bilet niewykorzystany, jeżeli rezygnacja z jego wykorzystania została zgłoszona w dniu odjazdu autokaru, podobnie w przypadku rezygnacji z biletu w części dotyczącej niewykorzystanego przejazdu;
4. bilet niewykorzystany, po upływie terminu jego ważności.

7.7. W przypadkach indywidualnych, na pisemny uzasadniony i udokumentowany wniosek Pasażera, przewoźnik może ustalić indywidualne zasady zwrotu.

7.8. Potrącenia z zapłaconej ceny biletu nie stosuje się, jeżeli Podróżny odstąpił od umowy przewozu z przyczyn występujących po stronie Przewoźnika.

7.9. Zwrot biletu i zwrot nie wykorzystania jednego kierunku jazdy dla biletu dwustronnego może nastąpić wyjątkowo w formie listownej.
Warunkiem przyjęcia rezygnacji pasażera z przejazdu jest otrzymanie przez biuro, które sprzedało bilet lub z którego strony internetowej dokonano sprzedaży, w terminie do jednego dnia roboczego przed datą wyjazdu lub okresu ważności, zgłoszenia własnoręcznie podpisanego przez pasażera.
Zgłoszenie powinno być przesłane listem poleconym.
Zgłoszenie winno zawierać co najmniej następujące dane o bilecie oraz pasażerze, na którego bilet został wystawiony:
1. Imię, nazwisko i adres pasażera,
2. Numer biletu, datę jego zakupu oraz relację i datę wyjazdu (a w przypadku biletu dwustronnego datowanego również datę powrotu),
3. niewykorzystany bilet lub bilet internetowy
4. Adres lub numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić należność za niewykorzystany bilet.
Zwrotu należności dokonuje się na zasadach określonych w pkt. 7.1. do 7.8. Zwrotu należności dokonuje biuro, które dokonało sprzedaży, przekazem pocztowym lub przelewem na adres lub rachunek bankowy pasażera wskazany w zgłoszeniu. Biuro dokonujące zwrotu ma prawo dodatkowo potrącić koszty przelewu lub przekazu pocztowego.8. ROZKŁAD JAZDY.

8.1. Rozkład jazdy POLONIA TRANSPORT jest wydawnictwem informacyjnym i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

8.2. Rozkład jazdy POLONIA TRANSPORT może zawierać informacje dotyczące obowiązywania i stosowania zniżek preferencyjnych oraz wielkości potrąceń za niewykorzystany bilet inne niż podane w niniejszym regulaminie, we wskazanych okresach lub na określonych liniach.9. CENNIK.

9.1. Cena biletów określana jest na podstawie cennika obowiązującego w dniu sprzedaży biletów. Bilety zakupione w Polsce opłacane są w złotówkach, natomiast bilety zakupione poza granicami Polski opłacane są w walucie kraju nabycia biletu, wg cenników dostępnych w punktach sprzedaży oraz u załogi autokarów obsługujących linie.

9.2. Cena biletu stanowi sumę wartości odcinka krajowego powiększoną o podatek od towarów i usług VAT (7%) oraz wartości odcinka zagranicznego.

9.3. POLONIA TRANSPORT stosuje następujące zniżki przy zakupie biletów:
50% - dzieci do dnia ukończenia 12-go roku życia
15% - zniżka specjalna dla posiadaczy Kart Stałego Klienta
10% - młodzież do dnia ukończenia 26-go roku życia
10% - osoby, które ukończyły 60 lat
10% - inwalidzi I-szej grupy (znaczny stopień niepełnosprawności)
10% - przewozy grupowe powyżej 10-ciu osób
Podane w niniejszym punkcie warunki wiekowe, uprawniające do skorzystania ze zniżek, muszą być dokładnie spełnione w dniu rozpoczęcia podróży.

9.4. Dla stałych klientów przysługują zniżki preferencyjne określone stosownymi regulaminami i określone w rozkładach jazdy linii.

9.5. Odstępstwa od wymienionych powyżej zasad znajdują się w rozkładzie jazdy w miejscach dotyczących danej linii.

9.6. W przypadku, gdy Pasażerowi przysługują dwie lub więcej zniżek, stosuje się wówczas największą przysługującą zniżkę. Nie stosuje się łączenia (sumowania) zniżek, o ile regulamin określający zasady przyznawania zniżek nie stanowi inaczej.

9.7. Prawo do zniżki i roszczenia z tego tytułu nie przysługują po zakupieniu biletu.10. REKLAMACJE.

10.1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne Pasażera związane z realizacją umowy przewozowej należy kierować listownie na adres POLONIA TRANSPORT lub za pośrednictwem agenta, u którego zakupiono bilet.

10.2. Reklamacje mogą być zgłaszane w okresie do jednego miesiąca od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji. Przy zgłaszaniu reklamacji niezbędne jest opisanie zaistniałych okoliczności, wnoszone zastrzeżenia, ewentualnie doznane szkody i związane z tym roszczenia, itp. Do każdego zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć bilet lub jego kserokopię. POLONIA TRANSPORT zastrzega sobie termin rozpatrywania reklamacji do 30 dni licząc od daty jej otrzymania.

10.3. Przy szkodach osobowych i bagażowych osobą uprawnioną do składania reklamacji i wnoszenia roszczeń jest Pasażer, a w szczególnych okolicznościach - jego następca prawny.

10.4. Reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać tylko w chwili jego wydania bezpośrednio osobie wydającej bagaż. Reklamacji nie można składać w przypadku, gdy bagaż przy przyjmowaniu do luku bagażowego nie był oznakowany banderolą przewoźnika. Fakt zgłoszenia reklamacji winien zostać potwierdzony przez załogę autokaru w bilecie pasażera.

10.5. Bagaż nieodebrany przez pasażera, o ile nie zawiera środków psujących się, będzie przekazany do przechowywania na okres nie dłuższy niż 2 miesiące. Koszty przechowywania bagażu ponosi Podróżny. Jeżeli Pasażer nie zgłosi się we wskazanym wyżej terminie zawartość bagażu zostanie zlicytowana lub przekazana na inne cele.

10.6. Przedmioty pozostawione w autobusie przez Pasażera przez nieuwagę lub w innych okolicznościach nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością przewoźnika.

10.7. O ile zapisy w rozkładach jazdy, w miejscach dotyczących danych linii nie stanowią inaczej, to w przypadku utraty bagażu z winy przewoźnika, maksymalna wysokość odszkodowania dotycząca opłaconego bagażu (opatrzonego banderolą bagażową) nie może przekroczyć 1.000,00 PLN lub równowartości tej kwoty w EURO lub GBP. Bagaż o wartości przekraczającej 1.000,00 PLN powinien być przez Pasażera ubezpieczony na jego koszt.11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

11.1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy:
* ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (j.t. Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmian.),
* ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmian.).

11.2 Traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin

11.3. Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie z dniem 15.11.2011r.

11.4. Zmiany wprowadzone w pkt. 9.3 obowiązują na bilety sprzedane od dnia 1 grudnia 2011r, zniżki udzielone w biletach zakupionych przed dniem 1 grudnia 2011r. nie ulegają zmianie.

 
 
Zarząd
P.W. Polonia Transport Sp. z o.o
 
 
 
 
REGULAMIN PRZEWOZU MIĘDZYNARODOWYMI LINIAMI AUTOKAROWYMI
Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Polonia Transport Sp. z o.o., ul. Hrubieszowska 12, 22-400 Zamość
ważny od dnia 01.10.2013
na liniach obsługiwanych w ramach platformy Polonia Transport - Sindbad1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 

 1.1 Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. 2000 Nr 50 poz. 601, z późn. zmian.).

1.2 Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

a) Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego biletu.
b) Przewoźnik - firma wykonująca przewóz Pasażerów autokarem na podstawie zezwoleń i licencji wydanych przez właściwe organy administracji publicznej, nazwa Przewoźnika podana jest na bilecie.
c) Bilet - dokument imienny uprawniający do przejazdu wskazanej na nim osoby na podanej trasie, w określonym terminie i za ustaloną cenę.
d) Umowa przewozu - jest to umowa zawarta pomiędzy Przewoźnikiem a Pasażerem w chwili nabycia biletu, na jej podstawie Przewoźnik zobowiązuje się przewieźć za wynagrodzeniem (należnością za bilet) Pasażera i jego bagaż z wybranej miejscowości do miejscowości docelowej, wskazanej na bilecie.
e) Rozkład jazdy - plan przejazdów autokarów na trasie, z wyszczególnieniem godzin odjazdów z przystanków (w czasie lokalnym), godzin przyjazdów oraz nazw przystanków.

1.3 Postanowienia Regulaminu stosuje się do pasażerskich przewozów autokarowych wykonywanych przez Przewoźnika.

1.4 Dokonanie zakupu biletu Przewoźnika oznacza zawarcie umowy przewozu oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.2. PASAŻER.

2.1 Pasażer winien przybyć na wskazany w rozkładzie jazdy przystanek, co najmniej 15 minut przed planowanym odjazdem autokaru. Nie stawienie się pasażera w chwili planowanego odjazdu traktowane jest jako rezygnacja z przejazdu.

2.2 Pasażer powinien zająć miejsce w autokarze wskazane przez obsługę co najmniej 5 minut przed planowanym odjazdem. Przewoźnik nie będzie oczekiwał na pasażerów nie stosujących się do niniejszego postanowienia.

2.3 Pasażer ma obowiązek spełniać wszystkie wymagania związane z podróżą, tj. posiadać ważne dokumenty wyjazdowe, wjazdowe i inne uprawniające do odbycia podróży (dowód osobisty, paszport, wizy). Pasażer winien posiadać ważny bilet na przejazd oraz dokument uprawniający do korzystania ze zniżek. Pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za brak w/w dokumentów. Przewoźnik zastrzega sobie prawo odmowy przewozu osoby, która nie posiada ważnego dokumentu podróży i wizy wymaganej do przekroczenia granicy oraz zastrzega, iż autokar nie będzie oczekiwał na Pasażera poddanego indywidualnej odprawie celno – paszportowej.

2.4 Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz zaleceń obsługi autokaru.

2.5 Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi (w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia autokaru) i innym Pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.

2.6 Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza autokar jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść Przewoźnik w celu całkowitego naprawienia szkody. W przypadku, gdy wyrządzenie szkody w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym spowoduje wyłączenie autokaru z eksploatacji, to Pasażer zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowo na rzecz Przewoźnika kary umownej w kwocie 500 PLN za każdy dzień wyłączenia autokaru z eksploatacji.

2.7 W przypadku, gdy autokar jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa Pasażer jest zobowiązany do korzystania z tych pasów podczas podróży.

2.8 Dziecko do lat 12, które nie przekracza 150cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym. Opiekun podróżujący z dzieckiem jest zobowiązany do zapewnienia dziecku fotelika ochronnego. Dziecko powinno podczas całej podróży przebywać w zabezpieczonym foteliku ochronnym.

2.9 Dzieci bez względu na wiek mogą podróżować wyłącznie na podstawie aktualnych dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy (dowód osobisty, paszport, wizy). O ile przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży nie stanowią inaczej wszystkie dzieci do lat 12 muszą podróżować wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Dzieci pomiędzy 12, a 18 rokiem życia mogą podróżować samodzielnie pod warunkiem posiadania druku „Oświadczenia o przewozie osoby nieletniej”, wypełnionego przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka. Druk ten powinien być wypełniony i podpisany w obecności członka załogi autokaru i przekazany obsłudze przed zajęciem miejsca w autokarze. W przypadku podróży do Włoch, Grecji, Ukrainy i Bułgarii minimalny wiek dziecka podróżującego bez osoby dorosłej to 16lat.

2.10 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby małoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna.

2.11 Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu Pasażera w autokarze. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody Pasażera powstałe poza autokarem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.3. PRZEWOŹNIK.

3.1 Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu oraz zatrzymania biletu osoby, która weszła w jego posiadanie z naruszeniem prawa lub, która z własnej winy nie jest w stanie wykazać, iż jest osobą, której dane osobowe zostały wpisane na bilecie.

3.2 Przewoźnik działając w oparciu o art. 135 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2003, nr 128, poz. 1175) ma prawo przed rozpoczęciem podróży żądać od Pasażera okazania ważnego dokumentu (dowodu osobistego, paszportu i wizy). W przypadku nie okazania powyższych dokumentów podróży Przewoźnik może odmówić przyjęcia Pasażera na pokład autokaru. 3.3 Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w autokarze lub odmówić dalszego przewozu, w przypadku, gdy Pasażer:

a) nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu,
b) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np.: narkotyków),
c) znajduje się w stanie lub zachowuje się w sposób, który mógłby negatywnie wpływać na bezpieczeństwo lub komfort podróży podróżnych. Skutki prawne wymienionych sytuacji ponosi Pasażer.

3.4 W autokarach zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych i innych środków odurzających, oraz palenie tytoniu. Ze względów technicznych używanie telefonów komórkowych w trakcie jazdy autokarem może być zabronione przez załogę autokaru.

3.5 Zabrania się przewozu zwierząt na pokładach autokarów.
W wyjątkowych sytuacjach na pisemną prośbę Klienta Przewoźnik może wyrazić zgodę na przewóz małego zwierzęcia (pies, kot, fretka do 4 kg!). Zgoda na przewóz zwierzęcia wydawana jest pisemnie. 3.5.1 Przewożone zwierzę musi posiadać paszport, wszczepiony mikroczip i badania weterynaryjne wymagane na wjazd do kraju stanowiącego kraj podróży.
3.5.2 Za przewóz zwierzęcia pobierana jest opłata w wysokości 50% wartości biletu na danej trasie przy jednoczesnym wykupie pełnopłatnego biletu przez Pasażera. W przypadku, gdy Pasażerowi przysługuje inna zniżka na zakup biletu przewidziana w Regulaminie Przewozu to należy wykupić zwierzęciu pełnopłatny bilet. Nie ma możliwości sumowania zniżek
3.5.3 Przewożone zwierzę musi być odpowiednio zabezpieczone smyczą i kagańcem, znajdować się w odpowiedniej klatce, kojcu lub torbie umieszczonej na siedzeniu obok właściciela zwierzęcia. Przewóz zwierzęcia musi odbywać się w sposób nie zakłócający podróż innym pasażerom.
3.5.4 Postanowienia niniejszego regulaminu odnoszące się do przewozu zwierząt nie dotyczą podróży do Wielkiej Brytanii.

3.6 Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, zgodnie z rozkładem jazdy, ale z przyczyn niezależnych od niego, nie może tego zagwarantować.

3.7 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (np. kontrole celne, kontrole policyjne, kontrole ITD) lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika (np. problemy techniczne, warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych).

3.8 Przewoźnik nie odpowiada za odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (np. zamknięcie granic, ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej), ani wynikających z nich dalszych skutków.

3.9 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejszy niż podany w rozkładzie jazdy przyjazd autokaru do miejsca docelowego i dalsze wynikające z tego negatywne skutki dla pasażera.

3.10 Za nie odbycie podróży z winy Przewoźnika Podróżnemu przysługuje zwrot kwoty stanowiącej równowartość niewykorzystanego biletu.

3.11 Przewoźnik zastrzega sobie prawo do realizacji przewozu autokarem zastępczym - innym niż przewoźnika, przy czym autokar taki oznaczony będzie tablicą z nazwą przewoźnika umieszczoną za przednią szybą pojazdu. Ponadto ze względów logistycznych lub bezpieczeństwa podróżnych Przewoźnik może wprowadzić przesiadki podczas przejazdu.4. BILETY.

4.1 Bilet może być zakupiony w sieci agencyjnej Przewoźnika lub na stronach internetowych. Bilet elektroniczny jest drukowany bezpośrednio przez pasażera ze strony internetowej.

4.1.1 Przewoźnik oferuje do sprzedaży następujące rodzaje biletów:
a) bilet jednostronny
b) bilet dwustronny
c) bilet OPEN (bez określonej daty powrotu - opłata za dokonanie rezerwacji terminu powrotu wliczona w cenę)

4.1.2 Bilet jest dokumentem imiennym i nie może być odstąpiony innej osobie.

4.1.3 Bilet jest jednocześnie Fakturą VAT. Zgodnie z Rozporządzeniem ministra finansów z dnia 28.03.2012r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011, Nr 68, poz. 360), bilet jest fakturą vat, jeżeli zawiera: nazwę i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy, numer i datę wystawienia biletu, informację o rodzaju usługi, kwotę należności wraz z podatkiem, kwotę podatku.

4.2 Bilet dwustronny lub bilet typu „OPEN” jest ważny przez okres 12 miesięcy licząc od daty wyjazdu zadeklarowanej przy zakupie biletu. Bilet jednostronny jest ważny do dnia wyjazdu zadeklarowanego przy zakupie biletu lub do dnia wyjazdu w przypadku zmiany daty podróży. Przy czym zmiany daty wyjazdu można dokonać w nieprzekraczalnym terminie 12 miesięcy od daty zadeklarowanej przy zakupie biletu. Zmiany daty wyjazdu można dokonać najpóźniej na 24 godziny przed datą wpisaną w bilecie lub datą wpisaną w komputerowym systemie rezerwacji w przypadku rezerwacji dokonanej telefonicznie. Nie ma możliwości przedłużenia ważności biletu.

4.3 Bilet sprzedawany jest bez przydziału określonego numeru miejsca w autokarze.

4.4 Pasażer ma możliwość wykupienia dodatkowego miejsca dla siebie po uiszczeniu opłaty w wysokości 50% ceny przy zakupie pełnopłatnego biletu na danej trasie.

4.5 Cena biletów określana jest na podstawie obowiązującego cennika. Bilety nabywane w Polsce opłacane są w złotówkach, natomiast bilety zakupione poza granicami Polski opłacane są w walucie kraju nabycia biletu.

4.6 Termin podróży powrotnej dla biletu „OPEN”, Pasażer jest zobowiązany ustalić nie później niż 7 dni przed planowanym wyjazdem. Przewoźnik dokonuje rezerwacji według kolejności zgłoszeń. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania rezerwacji na termin wybrany przez Pasażera w przypadku braku wolnych miejsc.

4.7 Pasażer ma możliwość zmiany trasy przejazdu w ramach aktualnej oferty Przewoźnika. Jeżeli zmiana trasy skutkować będzie zmianą ceny, Pasażer zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty wynikającej z różnicy taryfy cenowej.

4.7.1 Przewoźnik będzie pobierał stałą opłatę rezerwacyjną za każdą z następujących operacji: a) zmiana daty wyjazdu, b) zmiana daty powrotu, c) oddatowanie biletu (zmiana biletu dwustronnego na OPEN). Wysokość opłaty w zależności od kraju wyjazdu wynosi 5EURO/ 5GBP/ 5CHF/ 40DKK/ 40NOK/ 40SEK lub 20PLN. Powyższą opłatę Pasażer uiszcza pilotowi podczas przejazdu.

4.7.2 Zmiana daty wyjazdu/powrotu w dniu wyjazdu/powrotu traktowana jest jak rezygnacja z biletu, zgodnie z pkt. 4.8 ppkt. d.

4.7.3.Przewoźnik zastrzega sobie możliwość podwyższenia wysokości opłaty rezerwacyjnej w okresie szczególnie wzmożonego ruchu przewozowego (np. Święta Wielkanocne, Bożego Narodzenia).

4.8 W przypadku rezygnacji przez Pasażera z odbycia podróży, przysługuje mu zwrot należności stosowny do niewykorzystanego świadczenia przewozowego po potrąceniu części należności (odstępnego). W zależności od terminu rezygnacji Przewoźnikowi przysługuje prawo do dokonania potrąceń następujących kwot:
a) powyżej 14 dni przed wyjazdem 10% wartości biletu,
b) od 14 dni do 48 godzin przed wyjazdem 25% wartości biletu,
c) od 48 godzin do 24 godzin przed wyjazdem 50% wartości biletu,
d) poniżej 24 godzin przed wyjazdem 90 % wartości biletu.
Zwrotu należności za niewykorzystany bilet dokonuje biuro, w którym zakupiono bilet. Za bilet zakupiony u pilota w autokarze zwrotu dokonuje Przewoźnik. Zwrotu biletu zakupionego przez internet dokonuje się na stronie, na której bilet został zakupiony.

4.9 Przewoźnik ma prawo do potrącenia 95% wartości biletu w przypadku nie zgłoszenia się Pasażera na odjazd autokaru oraz w sytuacjach opisanych w punktach, 2.3, 3,2, 3.3 Regulaminu.

4.10 W przypadku niewykorzystania relacji powrotnej w bilecie dwustronnym, Pasażerowi przysługuje zwrot w wysokości 20% wartości biletu.

4.11 Przy zwrocie biletu zakupionego elektronicznie występuje dodatkowa opłata manipulacyjna w wysokości 5.5% wartości biletu brutto, o którą będzie pomniejszona kwota zwrotu dla klienta wynikająca z regulaminu przewozu, powstała w wyniku użytkowania stron transakcyjnych. Przelew zostanie wykonany na konto, skąd dokonano płatności.

4.12 Wszystkie operacje na biletach (zwrot, zmiany, zamknięcie biletu) powinny być wykonane poprzez serwis internetowy, na którym dokonano zakupu biletu.

4.13 Przewoźnik ustanawia następujące zniżki przy zakupie biletu:
a) 10% dla emerytów i rencistów powyżej 55-go roku życia (decyduje dzień urodzenia), na podstawie okazania aktualnej legitymacji emeryta/rencisty b) 10% dla grupy co najmniej 10 osób jadących tam i z powrotem w tym samym terminie na tej samej trasie,
c) 10% dla młodzieży do lat 26 (decyduje dzień urodzenia),
d) 15% dla posiadaczy Karty Stałego Klienta SINDBAD-CLUB,
e) 50% dla małoletniego do 12-go roku życia (decyduje dzień urodzenia) przy jednoczesnym zakupie pełnego biletu dla opiekuna.
f) 10% dla drugiego i kolejnego dziecka do lat 12 podróżującego pod opieką jednego dorosłego Pasażera.
g) oraz inne, jeśli podano je w aktualnym rozkładzie jazdy.
h) Przewoźnik zastrzega sobie prawo wprowadzenia do sprzedaży biletów „promocyjnych”, przy zakupie których nie udziela się zniżek i nie ma możliwości łączenia ich z innymi zniżkami czy promocjami.

4.14 Warunkiem przyznania zniżek jest okazanie stosownego dokumentu w chwili zakupu biletu oraz podczas kontroli biletów w autokarze. W przypadku nie posiadania dokumentów uprawniających do przyznania zniżki podczas przejazdu obsługa autokaru jest zobowiązana i uprawniona do pobrania dopłaty do pełnej ceny biletu.

4.15 Zniżki określone w pkt. 4.13 nie podlegają łączeniu.

4.16 W przypadku kradzieży, zagubienia lub zniszczenia biletu Przewoźnik nie wystawia duplikatu.

4.17 Nie dokonuje się zwrotu kosztów nabycia biletu gdy:
a) upłynął termin ważności biletu,
b) bilet jest zniszczony w stopniu uniemożliwiającym jego identyfikację,
c) Pasażer nie posiada oryginału biletu.5. BAGAŻE.

5.1 Każda sztuka bagażu przewożona w luku bagażowym winna być opisana imieniem i nazwiskiem oraz adresem i numerem telefonu Pasażera. Obowiązek oznaczenia bagażu w sposób określony w zdaniu poprzednim spoczywa na Pasażerze. Bagaż powinien być odebrany przez Pasażera z chwilą przyjazdu do miejsca, w którym kończy podróż. Bagaż jest rejestrowany przez obsługę autokaru poprzez naklejenie banderoli, umieszczenie bagażu w luku bagażowym i wpisanie do biletu ilości bagaży.

5.2 Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 2 sztuk bagażu podstawowego (walizka, torba podróżna, plecak) o łącznej wadze nie przekraczającej 30kg, za wyjątkiem połączeń do/z Włoch, Czech, Austrii, Słowenii i Grecji, gdzie Pasażer ma prawo do przewozu 1 sztuki bagażu o łącznej wadze nie przekraczającej 25kg. Pasażer oprócz bagażu podstawowego ma również prawo do przewozu 1 sztuki bagażu podręcznego o wadze do 5kg.

5.3 Bagaż podręczny powinien mieć wymiary pozwalające na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem lub na półce znajdującej się bezpośrednio nad fotelem. Bagaż podręczny nie powinien utrudniać swobody podróży pozostałym Pasażerom.

5.4 Suma wymiarów każdego z bagaży podstawowych nie może przekraczać 165cm (szerokość + wysokość + głębokość). Maksymalna waga pojedynczego bagażu nie może przekroczyć 30kg (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych).

5.5 Bagaż przekraczający dopuszczalne wymiary lub wagę klient zobowiązany jest załadować, przenosić i wyładować samodzielnie.

5.6 Bagaż przekraczający powyższy limit może być przewieziony za zgodą załogi autokaru tylko wtedy, gdy pozwoli na to miejsce w luku bagażowym. Za nadbagaż Przewoźnik pobiera opłatę w zależności od kraju wyjazdu 1Euro/1GBP/1CHF/8DKK/8NOK/8SEK lub 4PLN za 1kg. Bagaż ten jest rejestrowany przez obsługę autokaru, a Pasażer otrzymuje potwierdzenie dokonanej wpłaty poprzez wklejenie do biletu naklejki z napisem opłata za nadbagaż. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewiezienia nadbagażu ze względu na ograniczoną pojemność luków bagażowych.

5.7 Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w niniejszym Regulaminie.

5.8 Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów. Przewoźnik odmówi zabrania bagażu niebezpiecznego oraz o nieprzyjemnym zapachu. Bagaż, którego nie można przypisać do konkretnej osoby (żaden z pasażerów nie stwierdzi, że jest jego właścicielem) będzie przez załogę autokaru usunięty z pojazdu.

5.9 Pasażer może zadeklarować wartość bagażu, która nie powinna przewyższać jego rzeczywistej wartości. Przewoźnik może sprawdzić zgodność deklarowanej wartości z rzeczywistą, a w przypadku zastrzeżeń zaznaczyć to na odwrocie biletu.

5.10 Odpowiedzialność Przewoźnika za bagaż przewożony w lukach bagażowych jest ograniczona do zadeklarowanej wartości bagażu, a w przypadku braku takiej deklaracji do zwykłej wartości rzeczy.

5.11 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty osobiste i bagaż podręczny znajdujący się poza lukiem bagażowym i będący pod bezpośrednią opieką Pasażera chyba, że szkoda powstała z jego winy.

5.12 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie lub uszkodzeniu przewożonej gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, sprzętu elektronicznego oraz rzeczy o wartości naukowej, artystycznej lub kolekcjonerskiej chyba, że rzeczy te przyjął na przechowanie albo szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Przewoźnika.

5.13 Przedmioty pozostawione w autokarze przez zapomnienie lub z innych powodów nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika i są przechowywane przez Przewoźnika przez 30 dni.

5.14 Jeżeli Pasażer w chwili opuszczenia autokaru stwierdzi brak lub uszkodzenie swojego bagażu, zobowiązany jest poinformować o tym fakcie obsługę oraz uzyskać pisemne potwierdzenie tego faktu na specjalnym protokole lub na bilecie. Potwierdzenie to Pasażer zobowiązany jest dołączyć do ewentualnej reklamacji pisemnej, którą ma prawo złożyć zgodnie z pkt.6.

5.15 Ze względu na czas podróży i specyfikę przewozu bagaży w autokarach, nie zaleca się przewozu w bagażu głównym przedmiotów łatwo tłukących i łatwo psujących się oraz komputerów, aparatów fotograficznych, i innych urządzeń elektronicznych, a także pieniędzy, biżuterii, wyrobów ze złota i srebra, weksli, papierów wartościowych, dokumentów handlowych, paszportów i innych dokumentów, substancji płynnych, a także lekarstw wymagających przechowywania w niskiej temperaturze.

5.16 Za przewóz sprzętu zimowego (narty, deska snowboardowa) Przewoźnik pobiera opłatę w wysokości 100zł. Sprzęt powinien być odpowiednio zapakowany w futerał lub pokrowiec.6. REKLAMACJE.

6.1 Wszelkie reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować pisemnie (listem poleconym) na adres Przewoźnika, w okresie miesiąca od zaistnienia okoliczności będących przedmiotem reklamacji. Osobą uprawnioną do składania reklamacji jest Pasażer lub jego prawny opiekun, następca prawny bądź pełnomocnik. Reklamacje złożone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane. Przy zgłoszeniu reklamacji należy opisać zaistniałe okoliczności, zastrzeżenia, doznane szkody oraz określić sposób rekompensaty. Do reklamacji należy dołączyć bilet lub jego kserokopię, a w przypadku reklamacji dotyczącej bagażu pisemne potwierdzenie jego uszkodzenia lub utraty. Przewoźnik rozpatruje reklamacje w terminie jednego miesiąca od dnia jej doręczenia na adres Przewoźnika.

6.2 Warunki składania i szczegółowy tryb rozpatrywania reklamacji regulują przepisy wykonawcze do Ustawy Prawo Przewozowe.7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

7.1 W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmian.), ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmian.).

7.2 Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Reklama